Producenci
Nowości
Zamiatarka ręczna ZAUBER ZB920SW
Zamiatarka ręczna ZAUBER ZB920SW
2 325,00 zł 1 890,24 zł
szt.
 REZERWACJA Zauber ZB 25B
REZERWACJA Zauber ZB 25B
10 334,32 zł 8 401,89 zł
Szorowarka akumulatorowa Zauber ZB 30B LI-ION
Szorowarka akumulatorowa Zauber ZB 30B LI-ION
18 817,77 zł 15 299,00 zł
szt.
Szorowarka akumulatorowa Zauber ZB 30B ECO
Szorowarka akumulatorowa Zauber ZB 30B ECO
13 400,85 zł 10 895,00 zł
szt.
Żel do dezynfekcji rąk ESALOES 70% alc. 130ml
Żel do dezynfekcji rąk ESALOES 70% alc. 130ml
19,98 zł 18,50 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

4clean.pl

  

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady zawierania umów kupna-sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem 4clean.pl (dalej: Sklep Internetowy) oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz stroną dokonującą sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie Internetowym jest PHU UNIKOS Tomasz Kosowski, Uniszowice 108D, 21-030 Motycz, NIP: 7121785191, e­-mail: sklep@4clean.pl (dalej: Sprzedawca).

3. Wszelkie elementy graficzne, tekstu, znaki towarowe Sprzedawcy oraz wszystkich podmiotów, których produkty oferowane są na stronach Sklepu Internetowego są prawnie zastrzeżone.

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Podmiotem dokonującym zakupów (dalej: Kupującym) w Sklepie Internetowym może być:

 1. Konsument - osobą fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym, które nie są bezpośrednio lub pośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez tę osobę;

 2. Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawne przyznają zdolność prawną, który to podmiot może być jednocześnie przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007, poz. 672 – t.j., ze zm.), nie będący Konsumentem.

 1. Warunkiem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia, akceptacja regulaminu zawartego na stronie 4clean.pl, potwierdzenie przez Sprzedawcę złożenia zamówienia wysłanego na adres e-mail Klienta dokonującego zakupu oraz dokonanie płatności za złożone zamówienie.

 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej 4clean.pl

 3. Treść regulaminu, materiałów promocyjnych i marketingowych zawartych na w Sklepie Internetowym, traktować należy jako zaproszenie do składania oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, a w szczególności zaś – przedstawione w Sklepie Internetowym obrazy (zdjęcia) i opisy produktów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i są jedynie zaproszeniem do podjęcia rokowań. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 4. Zamówienia w Sklepie Internetowym 4clean.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

 5. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, nie posiadają wad i mogą być objęte gwarancją producenta. Towary używane lub nie pełnowartościowe zostaną w wyraźny sposób opisane i podlegają indywidualnym warunkom sprzedaży – opisanym w danej ofercie.

 6. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

 7. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód sprzedaży - fakturę VAT lub paragon. Fakturę VAT Sprzedawca wystawia na indywidualne życzenie Konsumenta. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.

 

§ 2.

REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto.

2. Kupujący, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w na stronie Sklepu Internetowego 4clean.pl

3. Jeżeli Klient jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

a) Imię i nazwisko;

b) Numer telefonu;

c) Aktywny adres e-mail;

d) Hasło do Konta Kupującego; ponadto

e) Oznaczenie, że dokonuje transakcji jako osoba fizyczna (Konsument);

f) Dane adresowe (ulica, nr, kod, miasto, kraj).

4. Po rejestracji Kupujący otrzyma potwierdzenie dokonania rejestracji od Sprzedającego.

5. Istnieje możliwość wskazania odrębnych danych adresowych dla faktury i dla danych adresowych dostawy.

6. Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

a) Imię i nazwisko;

b) Numer telefonu;

c) Aktywny adres e-mail;

d) Hasło do Konta Kupującego; ponadto

e) Oznaczenie, że dokonuje transakcji jako firma (Klient)

f) Nazwa Firmy;

b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

c) Adres siedziby (ulica, nr, kod, miasto, kraj)

7. Po rejestracji Kupujący otrzyma potwierdzenie dokonania rejestracji od Sprzedającego.

8. Istnieje możliwość wskazania odrębnych danych adresowych dla faktury i dla danych adresowych dostawy.

9. Kliknięcie przycisku na stronie formularza rejestracyjnego powodującego zapisanie danych w systemie Sklepu Internetowego kończy proces rejestracji Kupującego i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

10. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Kupującego jeżeli zachodzą przypadki określone w § 2 ust. 15 Regulaminu.

11. Od decyzji o odmowie rejestracji Kupujący może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany w § 9 Regulaminu - Reklamacje.

12. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

13. Sklep Internetowy (Sprzedawca) może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie Internetowym, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.

14. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta oraz jego usunięciem.

15. Sklep Internetowy (Sprzedawca) może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zawieszenia Konta /odmowy rejestracji,

e) Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f) Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g) podane przez Kupującego dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

16. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także w przypadkach mniejszej wagi, Sklep Internetowy (Sprzedawca) może zawiesić Konto na czas określony lub nieokreślony. Zawieszenie Konta polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego (Sprzedawcy) w tym dokonywania zakupów. O przyczynie zawieszenia Kupujący zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.

17. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sklep Internetowy (Sprzedawca) zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Kupujący może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu Internetowego (Sprzedawcy) lub poprzez usunięcie Konta.

18. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sklepu.

19. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

§ 3.

UMOWA SPRZEDAŻY

 

 1. Przedmiotem transakcji umowy sprzedaży są towary prezentowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu Internetowego, opisane na stronie w chwili składania zamówienia jako dostępne.

 2. Sprzedawca ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu wciągu 7 dni od chwili zaksięgowania na konto Sprzedawcy na podany przez Kupującego numer konta.

 

§ 4.

ZAMÓWIENIA

 

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do koszyka na stronach Sklepu Internetowego produktów, wypełnienie formularza zamówienia, zgodnie z informacjami podanymi w przedmiotowym formularzu i zatwierdzenie go.

 2. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 3. Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych, prawdziwych i aktualnych danych w polach wymaganych przez Sklep Internetowy. Pola nie wymagane mogą zostać pominięte.

 4. Zamówienia będą realizowane zgodnie z informacją umieszczoną przy zamawianym produkcie. Jeżeli informacja będzie nie aktualna lub Sprzedawca nie będzie w stanie zrealizować złożonego zamówienia w deklarowanym na stronie terminie strony mają prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie .

 5. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego.

 6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczny komunikat z serwisu o jego złożeniu. W przypadku braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym drogą telefoniczną lub mailową.

 7. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sklep Internetowy drogą telefoniczną lub elektroniczną.

 8. Link do potwierdzenia złożenia zamówienia wraz z indywidualnym numerem zamówienia zostanie wysłane na adres e-mail Kupującego tuż po złożeniu zamówienia, brak potwierdzenia zamówienia upoważnia sprzedającego do anulowania zamówienia.

 9. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy, umowa uważana jest za zawartą.

 10. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji i pozostaje w realizacji 8 dni od dnia złożenia zamówienia, oczekując na dokonanie pełnej wynikającej z zamówienia płatności (zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego). W szczególnych wypadkach czas 8 dni ten może ulec wydłużeniu, o czym obsługa Sklepu informuje Klienta indywidualnie, jednak czas realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż 14 dni. W przypadku nie odnotowania zaksięgowanej kwoty na koncie Sprzedającego zamówienie zostanie anulowane.

 11. O wszystkich etapach zamówienia Sprzedający będzie informował Kupującego na podany przez niego adres e-mail.

 12. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy, może ulec zmianie o czym Sprzedawca poinformuje Klienta.

 13. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.

 14. W przypadku, gdy kupujący jest Konsumentem, wraz z towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

 15. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 

§ 5.

FORMY PŁATNOŚCI

 

  1. W Sklepie Internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

 • Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego;

 • Płatność za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;

 • Płatność za pomocą karty płatniczej:

- Visa;

- Visa Electron;

- MasterCard;

- MasterCard Electronic;

- Maestro;

 • Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 41 1940 1076 5154 0008 0000 0000;

 • Za pośrednictwem platformy płatniczej „Płatności Shoper”. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest Blue Media S.A.

  1. Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

  2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

§ 6.

WARUNKI DOSTAWY TOWARU

 

 1. Sprzedający wysyła towar w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedającego:

 • dotyczy wyboru opcji „dostawy za pobraniem” - towar wysyłany jest w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego

 • dotyczy wyboru opcji „odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego” towar oczekuje na odbiór 8 dni od dnia złożenia zamówienia. Po tym okresie zamówienie zostanie anulowane.

 1. Towar dostarczany przy współpracy i za pośrednictwem firm kurierskich, takich jak UPS, InPost, Poczta Polska i jest ubezpieczony do wartości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 2. Realizacja zamówień o wyższej wartości będzie indywidualnie ustalana z Kupującym

 3. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki pod względem ilościowym jak i jakościowym, a w szczególności jeżeli opakowanie zewnętrzne jest naruszone lub nosi ślady uszkodzenia (wgniecenie, zawilgocenie, przedziurawienie, uszkodzenie taśmy). W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności pracownika firmy kurierskiej, spisać protokół szkody. Powinien on zawierać dane odbiorcy i nadawcy, datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Podpisany protokół należy przesłać niezwłocznie do Sprzedawcy. Brak spełnienia tego wymogu przez Kupującego zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie prawidłowo lub błędnie wypełniony formularz zamówienia przez Kupującego, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a koszty związane ze zwrotem towaru i ponowną wysyłką ponosi Kupujący.

 

§ 7.

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny do momentu dokonania zapłaty.

 2. Klient ponosi koszty dostawy towaru i jego zwrotu w przypadku dokonania zakupu za zapłatą przy odbiorze.

 3. Sprzedający nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 4. Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie internetowym udzielane są gwarancje producentów. W sprawie serwisowania wszelkich zakupionych w naszym sklepie urządzeń należy kontaktować się bezpośrednio z producentem.

 

§ 8.

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem § 8 pkt 12 i 13 Regulaminu.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

5. Oświadczenie można złożyć wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@4clean , w tytule REKLAMACJA lub drogą pocztową na adres do korespondencji Sprzedawcy: Uniszowice 108D, 21-030 Motycz. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

8. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu Internetowego.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane rzeczy należy odesłać na adres Sprzedającego.

12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

14. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy pokrywa Sklep Internetowy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep).

15. W sytuacji, gdy Konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione warunki zwrotu towaru, umowę kupna- sprzedaży uważa się za niebyłą i Konsumentowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu dotyczy tylko zakupu na podstawie faktury. Po odesłaniu przez Konsumenta podpisanej kopii faktury korygującej niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania świadczenia o odstąpieniu zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku, gdy ponosił je Sprzedający oraz inne koszty związane z przywróceniem towaru do pełnej wartości.

16. Zwracany towar, nie może nosić oznak użytkowania oraz uszkodzeń, musi być zapakowany w oryginalne opakowanie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikającej korzystania z towaru w sposób wykraczający poza niezbędny do przetestowania oraz stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

17. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 9.

SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. FUNKCJE I CEL OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH NIEBĘDĄCYCH SKŁADNIKIEM SKLEPU INTERNETOWEGO. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

  1. Podstawowym zagrożeniem, czyhającym na każdego użytkownika sieci Internet (w tym zwłaszcza osób korzystających z różnorakich usług świadczonych drogą elektroniczną) jest możliwość „zainfekowania” jego systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie – zwłaszcza tzw. oprogramowanie złośliwe, tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych niezbędne jest, by Kupujący zaopatrzył swój system teleinformatyczny, zainstalowany na komputerze, który wykorzystuje podłączając się do sieci Internet, w program antywirusowy program firewallowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet, w tym zwłaszcza z usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do Sklepu Internetowego (np. ataki na jego witryny), jak i Kupujących. Kupujący musi mieć świadomość, że mimo stosowania przez Sprzedawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii i systemów, nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

  2. Sprzedawca informuje, że w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, nie będzie wprowadzał oprogramowania ani zbierał danych, które nie są składnikiem Sklepu Internetowego, ani które nie są niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania oraz do należytego wykonania umowy sprzedaży.

  3. Sprzedawca informuje, że wprowadza następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu Internetowego:

 • przeglądarka internetowa, np. Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge

 • włączona obsługa plików „cookies”.

  1. Kupujący nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego celem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  2. W razie zgłaszania przez Kupującego reklamacji dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego, interakcji systemu teleinformatycznego Sklepu Internetowego z systemem teleinformatycznym, jakim posługuje się Kupujący jak i reklamacji dotyczących złożenia zamówienia, uiszczenia płatności oraz realizacji zamówienia.

 

§ 10.

OCHRONA DANYCH

 

 1. Kupujący za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem 4clean.pl wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy.

 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie Internetowym.

 5. Dane te przechowywane są wyłącznie w celu realizacji zlecenia nabycia produktów oraz prowadzenia akcji marketingowych, promocyjnych i reklamowych dla Kupujących, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych stosownymi przepisami.

 6. Złożenie zamówienia przez Kupującego i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza zgodę na otrzymywanie informacji pochodzących od Sprzedającego, dotyczących świadczonych usług i dystrybuowanych produktów na adres poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy Kupującego, udostępniony Sprzedawcy dla celów realizacji transakcji nabycia produktów oraz obsługi technicznej sklepu.

 7. Każdy Kupujący ma prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu. By uzyskać dostęp do własnych danych osobowych wprowadzono procedurę weryfikującą tożsamość użytkownika polegającą na podaniu hasła oraz identyfikatora.

 8. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

 • realizacji umowy;

 • wystawienia faktury;

 • za uprzednią zgodą klienta celach informacyjnych o produktach i usługach Sklepu Internetowego;

 1. Zgodnie z ustaw o danych osobowych, dane osobowe zgromadzone nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane.

 2. Klient ma dostęp do swoich danych osobowych ich poprawiania, przeglądania oraz usunięcia, na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych.

 

§ 11.

PROCEDURA REKLAMACJI

 

 1. Jeżeli Kupujący stwierdzi, iż zakupiony towar nie jest pełnowartościowy posiada wady, uszkodzenia, braki, posiada możliwość wszczęcia procedury reklamacyjnej, na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

 2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

 3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

 4. żądać usunięcia wady.

 1. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedającego lub za pośrednictwem Sprzedającego przez autoryzowane serwisy Producentów w ciągu 14 dni od daty odbioru towaru.

 2. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej należy przesłać na adres sklep@4clean.pl informację o wszczęciu procedury reklamacyjnej. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie kupującego i zakupionego towaru oraz wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie

 3. W ciągu 3 dni roboczych Sprzedający skontaktuje się z Kupującym celem poinformowania o dalszych krokach koniecznych do zakończenia procedury reklamacyjnej.

 4. Do zakończenia procedury konieczne będzie:

 • załączenie ksero dokumentu zakupu

 • załączenie kartę gwarancyjną produktu (dotyczy sprzętu elektronicznego i mechanicznego)

 • spakowanie produktu

 • lub dostarczenie go do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego

 1. Koszty transportu związane z uwzględnioną reklamacją pokrywa Sprzedający.

 2. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Sklepu internetowego w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu Internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oraz odwołania ofert zaproszeń do składania ofert, zmiany cen towarów dostępnych w Sklepie Internetowym. Nie dotyczy to jednak cen na towary, jakie zostały zamówione przez Kupujących przed zmianą cen.

 5. Sprzedawca zastrzega, że wszelkiego typu zdjęcia, znaki graficzne, utwory audiowizualne, plastyczne lub inne utwory oraz wszelkiego typu opracowania znajdujące się na stronie internetowej na której działa Sklep Internetowy, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. z 2006, Nr 90, poz. 631 z p. zm.). Sprzedawca zastrzega, że wykorzystanie utworów może nastąpić tylko poprzez przeniesienie praw autorskich na określonych polach eksploatacji, lub w drodze umowy licencyjnej zawartej ze Sprzedawcą. Przeniesienie praw autorskich do utworów lub udzielenie licencji jest każdorazowo odpłatne. Wysokość opłaty ustalają Strony w umowie. W wypadku naruszenia praw autorskich, w szczególności poprzez bezumowne korzystanie z utworów, Sprzedawca może dochodzić wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, a wszelkie ewentualne naruszenia wyżej wymienionych praw autorskich następują na szkodę Sprzedawcy.

 6. Umowa sprzedaży, zawarta w ramach złożonego przez Kupującego zamówienia, podlega prawu polskiemu. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartej z Klientem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, zaś z umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z tytułu interpretacji niniejszego regulaminu jak i realizacji transakcji jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

 7. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.

 8. Wygląd produktów na fotografiach może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów.

 9. Sprzedający informuje, iż Sklep Internetowy (w szczególności informacje wyświetlane za pomocą strony internetowej 4clean.pl) może zawierać błędy techniczne oraz merytoryczne, które będą weryfikowane natychmiast po ich wykryciu.

 10. Wszelkie informacje dotyczące parametrów, właściwości oraz specyfikacji towarów pochodzą z materiałów publikowanych, ogłaszanych lub otrzymywanych od ich producentów, tym samym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość, rzetelność, zgodność ze stanem faktyczno–prawnym jak i zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów z tego tytułu.

 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 12. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Płatności Shoper
Sklep internetowy Shoper.pl